Keersluisweg 7, 1332 EE Almere

Openingstijden

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 15:00

Bel ons

+31 (0)36 303 1341​

No Products in the cart

Keersluisweg 7, 1332 EE Almere

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 15:00
+31 (0)36 303 1341​

Algemene Voorwaarden

I. DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Oscar’s Service Center “.

2. Onder de “koper” of “opdrachtgever” wordt hierna verstaan: de wederpartij van Oscar’s Service Center, met wie een koop-, huur-, bruikleen-, opdracht- (reparatie-) of andere overeenkomst wordt aangegaan.

3. Onder “consument” wordt hierna verstaan: de koper of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Onder “reparateur” wordt hierna verstaan: een werknemer in dienst van Oscar’s Service center, die de reparatie behandelt. II. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

5. Op alle overeenkomsten met Oscar’s Service Center zijn deze algemene voorwaarden exclusief van toepassing. III. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

6. Aanbod en Aanvaarding Aanbiedingen, brochures, offertes e.d. van Oscar’s Service Center zijn vrijblijvend en binden Oscar’s Service Center niet. Een schriftelijke offerte is geldig voor de daarin genoemde termijn en bij gebreke daarvan gedurende een termijn van 14 dagen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Oscar’s Service Center de bestelling/opdracht van de koper bevestigt of feitelijk uitvoert.

7. Prijzen Tussen Oscar’s Service Center en de koper overeengekomen prijzen zijn bindend voor Oscar’s Service Center gedurende drie maanden vanaf het sluiten van de overeenkomst. Na die tijd is Oscar’s Service Center bevoegd de prijzen die Oscar’s Service Center alsdan hanteert, bij de koper in rekening te brengen.

8. Leveringscondities en risico-overgang

8.1. Levering geschiedt ter plaatse van de vestiging van Oscar’s Service Center waar de overeenkomst is gesloten, indien levering niet terstond mogelijk is binnen 7 dagen na de schriftelijke of telefonische kennisgeving door Oscar’s Service Center aan de koper dat de zaak voor de koper ter beschikking staat. Wordt de zaak binnen genoemde termijn niet afgehaald, dan staat het Oscar’s Service Center vrij de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Oscar’s Service Center schadevergoeding te vorderen.

8.2. Het risico van waardevermindering of tenietgaan van door Oscar’s Service Center aan koper te leveren goederen is voor rekening van de koper vanaf het moment van kennisgeving aan de koper dat het gekochte voor hem ter beschikking staat.

8.3. Indien de koper, in afwijking van het bovenstaande, met Oscar’s service Center overeenkomt, dat Oscar’s Service center de zaak zal vervoeren danwel door een derde zal laten vervoeren, komen de kosten en het risico van dit vervoer altijd voor rekening van de koper. Geschiedt het vervoer in opdracht en ten behoeve van een consument, dan blijft het onder 8.2 genoemde risico bij Oscar’s Service Center tot aan het moment van bezorging.

8.4. Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en geven daardoor slechts een indicatie van het werkelijke tijdstip van levering. Bij overschrijding van de geïndiceerde leveringstermijn is de koper slechts gerechtigd tot ontbinding van de koop, eerst nadat hij Oscar’s Service Center door middel van een schriftelijke ingebrekestelling een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog tot levering over te gaan. In geval van ontbinding heeft de koper geen recht op schadevergoeding, anders dan restitutie van hetgeen terzake van de overeenkomst reeds aan Oscar’s Service Center is betaald. Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1. De vorderingen van Oscar’s Service Center op de koper is onmiddellijk opeisbaar, wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan Oscar’s Service Center omstandigheden ter kennis komen die Oscar’s Service Center goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

9.2. Indien levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, door oorzaken die gelegen zijn bij de leverancier of andere derden die door Oscar’s Service Center voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld dienen te worden, is Oscar’s Service Center gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, anders dan tot restitutie van hetgeen terzake van de overeenkomst reeds aan Oscar’s Service Center is betaald.

10. Betalingscondities

10.1 Betaling geschiedt contant bij aflevering, tenzij betaling op termijn overeengekomen is. In het laatste geval dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, door overmaking van het factuurbedrag op het bankrekeningnummer aangegeven op de factuur. Bovenstaande termijn geldt als een fatale termijn. Bij overschrijding is 1½% vertragingsrente per maand verschuldigd, gerekend van de factuurdatum tot aan het tijdstip van betaling. Bij betaling per bank geldt als moment van betaling de datum van bijschrijving op de rekening van Oscar’s Service Center.

10.2 Indien de koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, is Oscar’s Service Center bevoegd dit bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, ook als deze een door de rechter toegekend bedrag aan proceskosten te boven gaan. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten die Oscar’s Service Center dient te maken ter inning van haar vordering op de koper met een minimum van 15% van de vordering.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Oscar’s Service Center blijft eigenaar van de afgeleverde zaak, zolang de koper niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting: a. terzake van het krachtens enige overeenkomst geleverde; b. krachtens zodanige overeenkomst tevens, ten behoeve van de koper, verrichte of te verrichten werkzaamheden; c. terzake van hetgeen de koper in verband met het tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten verschuldigd is.

11.2 Door Oscar’s Service Center geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De koper is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

11.3 Bij overschrijding van de in artikel 10 genoemde betalingstermijn en wanneer er gegronde vrees bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Oscar’s service Center bevoegd de geleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, zonder ingebrekestelling, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, terug te halen of te doen ophalen.

12. Aansprakelijkheid en Garantie

12.1 De koper dient de geleverde zaak onmiddellijk bij ontvangst op haar deugdelijkheid te controleren. In geval van zichtbare gebreken dienen de klachten terstond ter kennis te worden gebracht van Oscar’s service Center. In geval van niet zichtbare gebreken dienen de klachten gemeld te worden binnen bekwame tijd, in ieder geval binnen 2 werkdagen, nadat de koper deze heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken.

12.2 Aanspraak op herstel of vervanging bestaat uitsluitend bij inlevering van de defecte zaak, op vertoon van een koopbon en – indien aanwezig – een volledig ingevuld door Oscar’s service Center meegeleverd garantiebewijs van de fabrikant.

12.3 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. Oscar’s service Center kan er voor kiezen de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. In geval het defect optreedt bij een aan een consument geleverde zaak, kan Oscar’s service Center te allen tijde kiezen voor teruggave van de koopprijs, in plaats van herstel of vervanging.

12.4 Indien en voor zover zaken met een fabrieksgarantie worden geleverd (te herkennen aan de aanwezigheid van een “garantiebewijs”), rust uitsluitend op de fabrikant de verplichting de zaak te herstellen c.q. te vervangen, met het oog waarop Oscar’s service Center de zaak aan de importeur of fabrikant zal toezenden. Oscar’s service Center zal de belangen van de wederpartij naar beste kunnen behartigen, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de termijn waarbinnen de importeur of fabrikant voor herstel of vervanging zorg draagt.

12.5 Ten aanzien van aan slijtage onderhevige onderdelen zoals snaren, naalden, lampjes, recorderknoppen etc. bestaat geen aanspraak op herstel of vervanging. Eveneens zijn van aanspraak op herstel of vervanging uitgesloten, overbelaste luidsprekers en draadbreuk. Ook voor ieder defect, voortvloeiend uit onjuiste behandeling, gebrekkig onderhoud, blikseminslag, binnendringen van vloeistof, transportschade, vallen of stoten, en dergelijke geldt dat de wederpartij geen aanspraak heeft op herstel of vervanging.

12.6 Indien de koper door een gebrek in het geleverde schade lijdt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, derhalve niet in de privésfeer, is Oscar’s service Center voor deze schade niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Oscar’s service Center of diens leidinggevende ondergeschikten.

13. Geschillen Op overeenkomsten tussen Oscar’s service Center en de koper is uitsluitend Nederlands recht van Toepassing.Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten tussen Oscar’s service Center en de koper, niet consument, worden, voorzover zij tot de competentie van de Rechtbank behoren, bij uitsluiting berecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. IV. REPARATIEVOORWAARDEN

14. Toepasselijkheid verkoopvoorwaarden In geval van een overeenkomst tot reparatie gelden de hierboven opgenomen artikelen 1 tot en met 13 mutatis mutandus voorzover deze relevant zijn en er hieronder niet van wordt afgeweken met dien verstande dat voor koper telkens opdrachtgever gelezen dient te worden.

15. Inhoud reparatie Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden alle door de reparateur geconstateerde gebreken hersteld. Het risico van waardevermindering of tenietgaan van de reparatie gegeven zaken blijft bij de opdrachtgever.

16. De prijs De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijdkosten, de haal- en terugbrengkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, inclusief B.T.W.

17. Geschatte kosten en de duur van de reparatie Op verzoek van de opdrachtgever geeft de reparateur vooraf een prijsopgave en een opgave van de verwachte reparatieduur. De opgegeven prijs en termijn worden uitsluitend bij benadering opgegeven. a. Als bij onderzoek van de in reparatie gegeven apparatuur of bij bestelling van te vervangen onderdelen blijkt dat de prijs van de reparatie meer dan 20% hoger zal zijn dan de bij benadering opgegeven prijs, wordt aan de opdrachtgever gevraagd of hij de zaak voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt reparatie pas plaats na toestemming van de cliënt. b. Indien de opdrachtgever niet accoord gaat met de hogere prijs en afziet van reparatie, zullen hem onderzoekskosten in rekening worden gebracht. c. Voorzover mogelijk en door opdrachtgever gewenst, stelt Oscar’s service Center tegen vergoeding aan de opdrachtgever een vervangende zaak ter beschikking. Oscar’s service Center heeft het recht om, ter zake van de vervangende zaak, aan de opdrachtgever een waarborgsom te vragen. Voor een ter beschikking gestelde vervangende zaak zal een aparte huurovereenkomst gelden tussen partijen.

18. Vervangende onderdelen Indien daarover niet anders is overeengekomen wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijke zaak gebruikelijk is, van ruilonderdelen.

19. Doorsturen naar importeur Oscar’s service Center behoudt zich het recht voor, indien dit noodzakelijk is, de in reparatie gegeven zaak zonder voorafgaande mededeling ter reparatie door te sturen naar de importeur c.q. fabrikant.

20. Betaling De opdrachtgever is verplicht contant te betalen op het moment dat de gerepareerde zaak hem ter beschikking wordt gesteld, tenzij betaling op termijn overeengekomen is overeenkomstig artikel 10.

21. Verkoop Indien na twee schriftelijke mededelingen door Oscar’s service Center , waarvan de laatste bij aangetekend schrijven, aan de opdrachtgever is medegedeeld dat de zaak gereed is en de opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de zaak op te halen, is Oscar’s service Center bevoegd de zaak te verkopen en namens de opdrachtgever te leveren. De verkoopprijs zal, na aftrek van het factuurbedrag en de verkoopkosten, aan de cliënt gerestitueerd worden mits hij het verzoek doet binnen 6 maanden na de verkoop.

22. Aansprakelijkheid Oscar’s service Center is niet aansprakelijk voor de schade die bij reparatie aan de in reparatie gegeven zaak ontstaat, behoudens voor zover de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van de reparateur. De aansprakelijkheidsbeperking van art. 12.6 geldt hier onverkort.

23. Toepasselijk recht/bevoegde rechter Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die behoren tot de competentie van de rechtbank zullen exclusief worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam, tenzij Oscar’s service Center een andere rechtbank adieert of instemt met het aanbrengen van een procedure bij een andere rechtbank door de wederpartij

Bel Oscar's Service Center voor professionele audio reparatie!

Fill out the form below to get your quick quote.

    Select Service: